top of page

APA 2023 İş Hayatı Anketi’ne kısa bir bakış

Amerika Psikoloji Derneği’nin (APA) yakın zamanda işyeri ruh sağlığı durumuna ilişkin içgörüler elde etmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için Work in America Anketi'ni uyguladı.


Yayınlanan raporda işyeri ruh sağlığı ve esenliği; çalışan memnuniyetini, üretkenliğini ve genel kurumsal başarıyı etkileyen kritik bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, çalışanlar için psikolojik iyi oluş, iş-yaşam uyumu ve gelişim fırsatlarının önemini vurgulanmakta. Bununla birlikte, işyeri stresi, toksik ortamlar ve ayrımcılığın ortaya çıkardığı zorlukları da ön plana almaktadır. Bu blog ile APA tarafından uygulanan anketin temel bulgularını, bunların işverenler, uzmanlar ve yöneticiler için anlamına kısaca bakacağız.


Araştırmanın önemli sonuçları:

 1. Çalışanların %92’si gibi ciddi bir oran, duygusal ve psikolojik sağlıklarına değer veren ve destekleyen bir kurumda çalışmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyor.

 2. Çalışanların önemli bir %95'i, pozitif bir çalışma kültürünün önemini vurgulayarak işyerinde saygı duyulduğunu hissetmeye öncelik veriyor.

 3. Çalışanların %95'i, sağlıklı bir iş-yaşam dengesine ulaşmak için iş ve iş dışı zaman arasındaki sınırlara saygı duymanın önemini vurguluyor. Bu durum, katılımcıların çoğunun iş yaşam dengesine ayrıştırıcı bir yaklaşımı tercih ettiğini göstermektedir. Kültürel farklılıklara baktığımızda bu bulgunun tek taraflı anlaşılmaması ve ülke kültürümüzün de değerlendirilmeye alınması faydalı olacaktır.

 4. Çalışanların yaklaşık %77'si geçen ay işle ilgili stres yaşadığını bildirmiştir. Anketin yapıldığı bölgeden farklı olarak özellikle pandemi ile başlayıp hala devam eden yoğun ülke gündemimiz düşünüldüğünde özellikle çalışanlarımız için bireysel ve kurumsal proaktif stres yönetimi stratejilerine ihtiyaç olduğu düşünülebilir.

 5. Çalışanların yaklaşık %19'u, yani beşte bire yakını, iş yerlerini toksik olarak nitelendirmiştir. Mobbing, sosyal baskı ve kişilerarası iletişim üzerine yoğunlaşan onca eğitim içeriğinin ardından hala böyle sonuçlar elde ediliyor olması kurumlarda iletişim politikalarında iyileştirmelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 6. Çalışanların kayda değer bir %42'si işyerinde mikro yönetim altında olduklarını hissettiklerini ve bunun da artan gerilim ve strese yol açtığını bildirmiştir. Özellikle kültürümüzde iyi niyetli olmak ve yardım etmek istemekle mikro yönetim uygulamak arasında ince çizgiyi düşünürsek, yöneticilerimizi bu konuda bilgilendirmek ve farkındalıkları arttırmaya odaklanmak etkili olabilir.

 7. Çalışanların %91 gibi oldukça büyük bir kısmı, işlerinde öğrenme ve başarı fırsatları istediğini dile getirmiştir. Öğrenme fırsatı dendiğinde ilk gelen yetkinlik eğitimleri ve online programlar olsa da birçok çalışanın istediği öğrenme fırsatı mesleki ve güncel konularla ilgilidir.

 8. Çalışanların %87 gibi önemli bir kısmı yaptıkları işi anlamlı buluyor ve bir amaç için çalışma ihtiyacını vurguluyor. Günün çoğunu geçirdiğimiz ve hayatımızı etkileyen işimizde yapılan her bir görevin anlam bulması veya çalışanın işinde anlam bulabilmesi için yeterli özerklik sağlanması git gide önem taşıyor.

 9. Ankete katılan çalışanların yarısından çoğu (%57), işverenlerinin ruh sağlıklarını kapsayan bir sağlık sigortası veya çalışan destek program sunmadığını bildirmiştir.

 10. Çalışanların yaklaşık üçte biri (%30) kimliklerinin bir yönü nedeniyle desteklenmediklerini hissettiğini, beşte biri (%22) işyerlerinde ayrımcılığa tanık olduğunu ve %15'I ise ayrımcılığa maruz kaldığını aktarmıştır. Bu durum, kapsayıcı işyerlerini teşvik etmenin ve mevzuatta kalmayıp alana nüfuz edebilen prosedürler geliştirmenin önemini vurguluyor.


Yukarıdaki önemli noktaları, APA’nın raporunda yer alan diğer sonuçlarla birleştirdiğimizde pozitif kurumsal çıktılar için işverenler, uzmanlar ve yöneticiler aşağıdaki noktalara dikkat edebilirler:


 1. Git gide artan yetenekli personel rekabetinde çalışanı elde tutma ve işe alımda çalışan markasını güçlendirmek için çalışanların psikolojik sağlıklarına öncelik vermek, en iyi yetenekleri çekebilme şansını arttırabilir ve çalışanların bulunduğu kurumu tercih etmeye devam etmesinde etkili olabilir.

 2. Verimliliğin bir yanı önlemek diğer yanı ise iyileştirmeler yapmak iken çalışanlarına psikolojik olarak sağlıklı bir iş yeri, bağlılığı ve iş tatminini teşvik ederek kurumsal performansı geliştirip verimliliği arttırabilir.

 3. Hafta içerisinde saatlerimizi geçirdiğimiz iş yerlerinin pozitif ve kapsayıcı bir işyeri kültürüne sahip olması, çalışanlar arasında morali, ekip çalışmasını ve işbirliğini desteklemektedir.

 4. Her ne kadar teknolojik gelişmelerle sürekli irtibat halinde olabilsek de iş-yaşam uyumunu teşvik ederek çalışanların tercih ettiği sınırlara saygı duymak, streslerini azaltabilir ve iş-yaşam uyumunu geliştirip performansalrını olumlu yönde etkileyebilir.

 5. Kurumlar arası rekabetin giderek arttığı ve ücret odaklı bir şekilde bu rekabeti sürdürmenin iyice zorlaştığı bir ortamda çalışanlar için büyüme fırsatları ve anlamlı iş deneyimleri sağlamak, kişisel motivasyonlarını ve işe katılımlarını artırabilir.

 6. Herkesin duyulduğu ve değer gördüğünü hissettiği bir atmosfere sahip olmak, yönetim tarafından prosedürler ve uygulamalar ile aktarılan kültür ve çalışanlar arasında yayılacak uygulamalarla tüm çalışanların aidiyet duygusunu hissetmesi desteklenebilir.

 7. Çalışanların iş yaşamı kalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahip olan yöneticilerin, çalışan refahı ve psikolojik sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirme sonucunda alınacak kararları uygulayabilmelerine alan tanıyacak şekilde performans kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi, çalışanların psikolojik sağlıklarını ön plana almada kritik bir rol oynayacaktır.

 8. Son olarak, çalışanların psikolojik sağlıklarını desteklemek için çalışanlarınızın istek ve ihtiyaçlarını anlamak, Çalışan Destek Programlarına, Kurumsal Wellbeing Uygulamalarına ve psikolojiyi merkeze çalışan deneyimi olanaklarına yer açmak, kurumunuzun yukarıdaki çıktıları elde etmesine katkı sağlayabilir.


Referans:

2023 Work in America Survey: Workplaces as engines of psychological health and well-being. (n.d.). https://www.apa.org. https://www.apa.org/pubs/reports/work-in-america/2023-workplace-health-well-being


Takip ettiğiniz için teşekkürler!

bottom of page